ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުން

ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއ

މަޖިލީހަށް ހުރިހާ ދުވަހަކު ހާޒިރުވީ އެންމެ 22 މެންބަރުން

މިނިވަންކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށ

މަޖިލީހުގެ 2ވަނަ ދައުރު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިމެނީ

އަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރު، ފައިސާ ދައުރުވުން ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެ-

ވޯޓްދޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމުން ކޮމަންވެލްތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

1 2 ... 828 829 830 831 832 833 834 ... 936 937