އަފްރާޝީމް މަރާލިކަމަށް ސާބިތުވެ ހުމާމްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އިތުރު ހަ ވަޒީރަކު މިއަދު އައްޔަ

"ހެލްޕް ގާޒާ" ފަންޑަށް ޕީޕީއެމުން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުހިއްކައި އެތަންތަނުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދެވޭނެ

ވޯޓަރސް ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ބެލުމަށްފަހުނޫނީ ސޮއިކުރެވެން ނެތް

ލިސްޓު ތަކުގައި ސޮއި ނުކުރިއަސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ - އިލެކްޝަންސް

ހަތަރު ބިލެއް ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށް ފޮނުވައިފި

އާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފި

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭރު ބަޔަކަށް ވަދެވިގެން ނުވާނެ

1 2 ... 823 824 825 826 827 828 829 ... 852 853