2 މިނިސްޓްރީއެއްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން އައްޔަންކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ރައީސް ކުރެއްވި ކަމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވޭ

ހުޅުމާލޭ ކޯޓްގެ ބެންޗް އަލުން އެކުލަވާލަނީ

ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި

ގައުމުގެތަރަށްގީއަށް ހުރަސްއަޅާނަމަ އެކަމުގެ ދެރަކުރިމަތިވެދާނެ-

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ޖޭޕީން ވަކިވެޑައިގެންނަވައިފި

1 2 ... 823 824 825 826 827 828 829 ... 938 939