ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން ޖޭއެސްސީއިން ގޮތެއް ނިންމައިފި

ފެނުގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ބޭރު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 24.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 5އަކަށް މަދުކުރަނީ

ފެނުގެ މައްސަލައިގައި ހުށައެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަނެ ބަހުސްކޮށްފި

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގައިޖެހި މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

އިތުރު 3 ދުވަހަށް މާލޭގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ފަންޑަށް ވިޔަފާރިވެރިން ދޭ އެހީއަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފި

1 2 ... 822 823 824 825 826 827 828 ... 928 929