އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާތައް އަވަސްގޮތަކަށް ޙައްލުވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި އަލުން ޗެކްކޮށް ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި

މަޖިލީސް އިންތިޙާބާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަށް ފަށައިފި

މަޖިލީހާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަނީ

އަލްހާނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ދެމީހެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ޕީޖީގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މާދަމާ އިޢުލާނު ކުރާނެ

އީސީ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

1 2 ... 822 823 824 825 826 827 828 ... 852 853