ކޯސްތަކަށްދާ ‏‏މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާ އެއްވަރުގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެނީ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ުޤާނޫނުތަކާއި ޤާނުނުލް އުގޫބާތާއި އެއްހަމަ ކުރަންޖެހޭކަމަށް-ބަންޑާރަ ނައިބ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި އާ ރާޑަރ ސިސްޓަމެއް

ސައުދީ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ނިންމައިފި

މަސައްކަތްކުރާ، މާބަނޑު މީހުންނާއި ޅަދަރި މައިންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް

ގާނޫނުތަކަށް ކުއްލި ބަދަލުގެނައުމަށް ހުށައެޅުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

އައިޑީބީގެ ލޯންއެހީގައި ރާއްޖޭގެ ފަސް ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަނީ

ރީތި ރަށް ރިސޯޓްގެ ގިނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުންތަކެއް އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ