ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި، ރައްޔިތުންގެ ޤައުމީ ނިންމުން މާދަމާ!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިކަމަށްވާ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް 2 ކެންޑިޑޭޓުންވެސް ނިންމާލާފައިވަނީ ސުލްހަވެރިކަމާ އަމާންކަމާއެކުއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ރަސްމީކޮށް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، އެފަރާތްތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެރިރަށް މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިއަދު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 24 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 އާ ދެމެދު، އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިމްރާން ޚާން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސައޫދީ އަރަބިޔާއަށް

ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި 1000 އެނދުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަނީ

ތުރުކީ ވިލާތުން ސޫރިޔާގެ އިދްލިބަށް އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވަނީ

ތަޖުރިބާކާރުންގެ ކުރިމަތީ މިސައިލް ކާރުޚާނާ ނައްތާލާނެކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފި

ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓްކުރަން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު - ޗަމްޕާ މުޙައްމަދު މޫސާ

މަޝްހޫރު ފުޑްޗެއިންތަކާއެކު ވޯޓަރ ފްރަންޓް ރެސްޓޯރެންޓް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވަނީ

އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމީ ވަހުދަތު ނަގާލަން އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އިންދި ގަހެއް - ޑރ.ޝަހީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯ މިރޭ އިތްފިތާހު ކުރަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1471 1472