ދެވަނަ ބުރުގައި ބައެއް ޕާޓީތަކާއިއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ފަށައިފި-ޔާމީން

ނިދާފަ އޮތް މީހަކު މަރާލި މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

މީޑިއާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލައިފި

ސްކޫލްތަކަށް މިހާރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަޢުލީމީ އިންޤިލާބެއް އަންނަމުން:ރައީސް

ކީރިތި ރަޞޫލާގެ ޢީދު މީލާދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ތުރުކީ ފުލުހުންގެ ޕްރޮގުރާމެއްގައި ދިވެހި 20 ފުލުހަކު ތަމްރީންކުރަނީ

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ ބިލާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔާތް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅައިފި