ރާއްޖޭގައި މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސް ފެލިވަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ދަ ބޭސިކް ސްކޫލް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އަލްމަރްހޫމް އިބްރާހީމް ޙުސައިންފުޅުގެ އާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިޞްލާހުތަކުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް!

ދެކުނަށް ކުރާ ކާގޯ ފެރީ ޚިދުމަތާއި އެކު އިޤުތިޞާދީ ނަފާ އިތުރުވާނެ!

އެމްޕީއެލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ރައީސް ފާދިއްޕޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މަސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 4386 4387