މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވަވައިފި‏

ޕެޓްރޯލް ލިބުމުގެ ދަތިކަމެއް އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ނެތް

ދަނގެތި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވާދެއްވައިފި

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައްއިހްޔާކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާތައް މިއަހަރުވެސް

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ އެއްކުރި ކަމުގެ ހެއްކެއްނެތް-

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް ދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މާދަމާ ފުރަނީ.

ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާ ޢިމާރާތް ހުޅުވައިފި

އެޕްރީލް 2 - ބައިނަލްއަގުއާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަސް

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި