ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީން ބައިވެރިކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހަމަވާނެ

ޖަރނަލިސްޓް އޮފް ދަ ޔިއަރ 2013 ގައި ޖަޖްކުރަނީ މިނިވަން ޕެނަލަކުން

ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާޢިދުތައް މުރާޖައާކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަނީ

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ މިއަހަރުގެ ހުރަވީ ދުވަސް

ސްކޫލް ނިންމާ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ، ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި އުޅެންޖެހޭ ކުއްޖެއް

މެމްސް ބޭނުންކޮށްގެން ޑްރަގް ކޯޓުގައި ކޯޓުއަމުރު ތައްޔާރުކުރުން ފަށައިފި

12 ރަށެއްގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަނީ

މާލޭ ސިޓީގެ ބާވީސް ސަރަހައްދެއްގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓައިފި