ޤާނޫނު ފާސްވުމުން ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ބަދަލުވާނެ

ކަރަންޓަށްދޭ ސަބްސިޑީގެ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ

މުސްޙަފް ޗާޕްކުރުމަށް އެހީވުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާނުންނަށް ވި ވައުދުތައް ފުއްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ދީފި

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ އިނާމު ހަ ފަރާތަކަށް ދީފި

ޅ.ނައިފަރު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުދާ އެކްސްޕޯރޓް ކުރި މިންވަރު މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ދަށަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކުޑަ ކުއްޖަކު މާލެއިން އަތުލައިގެންފި

ބަންދާ ދިމާކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ކުރު ކޯސްތަކެއް ހިންގަނީ