އޯލެވެލް އިމްތިހާންގައި 5 މާއްދާއިން ފާސްވި އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

އަތޮޅުތެރޭގައި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ 9 މަޝްރޫޢެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

އައިއެމްޔޫއިން ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފީ ކުޑަކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ނިމޭނެ

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ "ހެލްޕް ގާޒާ" ޓެލެތޯން ފެށިއްޖެ

20 ސްކޫލެއްގައި މިހާރު އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދެމުންދޭ-

"އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމައުން އެކަހެރިކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

ގަމާ ފޮނަދުއާ ދެމެދު އޮންނަ މަގު ހެދުމަށް އީއައިއޭ ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ގަމާފޮނަދޫ ގުޅުވައިދޭ މަގު މަރާމާތުކޮށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި