ފުލުހުންގެ ދައުރުފުޅާ ކުރުމަށް އާއްމުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ

އެމް.އާރު.ޑީ.ސީން އުސްފަސްގަނޑު މިރޭ ހަވާލުކުރަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު ޖުމްހޫރީ މައިދާން މާދަމާރޭ ހުޅުވަނީ

4 ރަށުގެ ނަރުދަމާ، 1 ރަށުގެ ފެނުގެ މަޝްރޫއު

ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ޕީޖީ ނިންމަވައިފި

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރަނީ

ދަރަވަންދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއް އަޑިޔަށްހިގައްޖެ

ގައްދޫއިން ފައިސާއަށް ހަށިވިއްކަމުންދިޔަ 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަޑިއެއްހާއިރުތެރޭ ލިލީމަގަށް ކަރަންޓް ދެވޭނެ - ސްޓެލްކޯ