އަޅުގަނޑަށް މިމަސައްކަތް ކުރެވެނީ ރައީސް ފުރުސަތުދެއްވާތީ - ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަކީ ރާއްޖެދުން އެންމެ ހީވާގި އަންހެނާ - ނިހާން

ފެބްރުއަރީ 1ގައި އެހެން ވެރިއަކު ހުރިނަމަ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތީހީ އަސްކަރީ ވެރިކަމެއް - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އޭޑީބީ މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ފަންޑު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އައިޔޫއެމްގެ ޗާންސެލަރ "ކިންގް ފަހަދު ކޮންޕްލެކްސް"އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސައިކަލް ބުރު ބައްލަވައިލައްވައިފި

"އޭޝިއާ ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ދަ ޔިއަރ" އެވޯޑު ޔަޒީދަށް

އަރާމު ނިދި ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު މާލޭ ސާފުކުރުމުގައި ހިވާގި ކަނބަލުން

ގއ.ވިލިނގިލީގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާ ޒެނީޝާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި