ރަސްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީ ދީފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި ދުރުހެލިވެގެން ބައިސްކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި 5ޖީ ތަޢާރަފްކޮށް، ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

ޢީދު ބަންދުގައި މާލެތެރެ ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭ 40 ރަށަކަށް 90 ފެން ހިންދާ ޕަމްޕު ފޮނުވާފައިވޭ- އެންޑީއެމްއޭ

އޯއައިސީގެ 14 ވަނަ ސަމިޓް މިރޭ، ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ފެންބޮޑުވި ރަށްތައް އާންމު ހާލަތަކަށް، މޫސުމަށް ސަމާލުވުން މުހިންމު

އުރުނު ތެޔޮ ބާޖުން ތެޔޮ ހުސްކުރުުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞްލާހުކުރުމަށް ލަފާދެއްވާ ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރު ޖޭއެސްސީއާއި ބައްދަލުކޮށްފި