ވޯޓަރސް ލިސްޓު، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކަށް ވެއްދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލުމަށް ސަޢޫދީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ

ވިއުވިންގ ޕްލެޓްފޯމްއާއެކު ހަދާ ރެސްޓޯރެންޓް މިމަހު ހުޅުވަނީ

ދޫނިދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކަނޑު އޮތްގިރީގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފަށައިފި

"3 އަހަރުގެ ސަރުކާރުގައި ޖަނެރޭޓަރެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ނުކުރޭ"

މިއީ ވޭތުވެދިޔަ 12އަހަރުތެރޭ ދިމާވި ކަރަންޓުގެ އެންމެ ބޮޑުޙާދިސާ"

ދީނީ އަދި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މާދަމާރޭ ފަށަނީ