ދެވަނަ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް މިއަހަރު ޗައިނާގައި ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލެ 2ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ފަހުރުވެރިވާފަދަ ކުރިއެރުންތަކެއް އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެދާއިރާއިން

ހައުސް ކީޕާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުން " ކޮންޓެކްެޓް " ސެންޓަރ އެއް ޤާއިމްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ކުނިކޮށި ހުސްކުރުމަށް އެމްއާރުޑީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

7000 ކޭޝިޔަރުންގެ ވަޒީފާ މުޅިރާއްޖެއަށް މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން- ޕީޖީ

ޝުހާދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފަރީދް މެރުމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި