ފުވައްމުލަކުގެ ހުރިހާ ގެއެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރަނީ

ކ. ގުޅީގައި ޔޫތް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވާރާ ކޮށް

ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ލުއިލޯނު ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްސާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފ

5 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވާނެ

ކޯޓުތަކުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކާނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނަން - ފާއިޒް

އިއްޔެ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޗައިނާ މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފުރުވާލައިފި

ދ. ވާނީގެ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެލްޖީއޭއިން އެދިއްޖެ