ހޮޅުދޫގައި ސާފުބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މިއަހަރު ފައްޓަވާނެ

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ

ކެންސަރާ ބެހޭ ޤައުމީ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އަސްކަރިއްޔާ ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިއޮންނާނެ

ބަންޑާރަ ކޮށީގައި 8 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް ޢިމާރާތްކުރަނީ

ނ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ޗައިނާގެ އައުއަހަރު ކުލަގަދަކޮށް މާފުށީގައި ފާހަގަކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި ޖަޕާނުގެ ގުޅުން ދަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވަމުން- ސަފީރު

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ