ޒުވާން ލީޑަރުންގެ 4 ވަނަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

އައްޑޫ މެރަތަން 2018 ވަރަށްވެސް ތަފާތު

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފަންސާހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަނީ މެޑިސިން ކިޔަވަމުން- ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ގޮވާލައިފި

5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންޝިއަލް އިންކްލޫސިވް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ އަމާޒެއް- ގަވަރނަރ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ޚިދުމަތެއް ބީއެމްއެލްއިން ތައާރަފްކޮށްފި

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށުގައިހުރި ފްލެޓްތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި

9 އަހަރުގެ މަލައިކާއަށް އެފްއޭއެމްއިން ހޯދައިދިނީ ބޮޑު އުފަލެއް!

އިންޑިޔާއިން މަތީތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް އިތުރު ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް