ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނޫސްބަޔާން ނެރުމަކީ ގެއްލިފައިވާ އިތުބާރު ހޯދޭނެކަމެއް ނޫން- އޭޖީ ރިފްޢަތު

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޢީދު ދުވަހު ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ބަހަނީ

ގްރީން ޓެކްސް - ކ.އަތޮޅުން 29 މިލިއަން ރުފިޔާ، މ. އަތޮޅުން 368 ރުފިޔާ

އީދު ޗުއްޓީއަށް ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެއްޖެ

ވަރު - ބައި އެޓްމޮސްފިއާ ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ލިކަމެކުން ހުޅުމާލޭގައި ނައިޓްމާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުގެ މަސައްކަތްތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ޢީދު ދުވަހު ދުއްވުން މަނާ ގަޑިތަކުގައި ދުއްވާނަމަ ޖޫރިމަނާކުރާނަން - ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޙަރަކާތް ފަށައިފި