މުލިއާގެ ކައިރީގައި ގޮވާއެއްޗެއް ބޭއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

އެއްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް އަދީބާއި ހަވާލުކުރިން- ޒިޔަތު

މިދިޔަ އަހަރު އިސްތިޢުނާފަށް ހުށައަޅާފަވަނީ 2 އިންސައްތަ މައްސަލަ

ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދުންޔާ، ޔޫއޭއީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގުޅިފައިވާ އިސްލާމީ ލަޝްކަރުން މިލިޓަރީ ޑްރިލްއެއް ފަށައިފި

ފަރީދީ ގޯޅިއަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަނުން މަނާ ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި 50 މެގަވޮޓްގެ ޕަވަރަ ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރަނީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން 10 ބުރީގެ އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

ބީއެމްއެލް އިން "ގްރީން ލޯން" ތައާރަފްކޮށްފި