ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އަޅަން ނެގި ގޯތިތައް އަނބުރާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފި

ލ.މާވަށު ކަނޑުއޮޅީގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓް ނުވަ އަހަރަށްފަހު މަރާމާތުކޮށް ދިއްލައިފި

އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ޤާނޫނާއި ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - ފުލުހުން

"މެލޭޝިއަން އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯ 2018" ފަށައިފި

ރަސްމީ ރިޒާވް 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ފުލުހުން ޖުލައިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ފޮނުވަން ފަށާނަން - ޕޮލިސް

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އަޅަން ނެގި ގޯތިތައް އަނބުރާ ހަވާލުކުރަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެގޮތުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކްސްޕާރޓުން ތަމްރީނުކުރަން ފަށައިިފި