ހއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި 3 ސްޕެޝަލިސްޓުން ހިދްމަތްދޭން ފަށައިފި

ދިއްފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރަށް އިތުރުކުރި ބައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުމާލޭހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ގައިން ގަޔަށް ނާރާބަލިތަކާގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

މެގީ ނޫޑްލްސް ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި ނުވިއްކުމަށް އަންގައިފި

ހޮސްޕިޓަލަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒެއް މަރާމާތުކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް

އަނަންތަރާގެ 67 މުވައްޒަފުން ލޭ ހަދިޔާ ކޮށްފި

ނަރުހުންވާ ގުރުބާނީއަކީ ގައުމީ ޚިދުމަތެއް - ފާތުމަތު އިބްރާހިމް

1 2 ... 418 419 420 421 422 423 424 ... 428 429