އަނގޮޅިތީމާއި ހިމަންދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓެންޑަރ މަރުހަލާ ނިމެނީ

އަމާޒަކީ އޭޑީކޭއިން އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތް ދިނުން

އޭޑީކޭ އިންދޭ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށްދޭން ފަށައިފި

ޔުނިސެފާއިއެކު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން، ވަރކްޕްލޭނެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އޭޖީ އޮފީހަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އަލަށް ގެންނަ އެމްބިއުލެންސްތައް މިމަސްތެރޭ ގެންނަނީ

ކެންސަރާމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކެއް ދަމަނަވެށީގައި