ކާބޯތަކެތި އިންސްޕެކްޓް ކުރުން، ހަރުދަނާކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދުވަސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީގެ 2400 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފި

އާސަންދަ ހުސްވަނީއެއް ނޫން، ރާއްޖޭއިން ލިބޭ ޚިދުމަތެއްނަމަ އާސަންދަ ނުދެނީ

އެކްސިޑެންޓުތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އައިޖީއެމްއެޗަށް ނާރުގެ ޑޮކްޓަރެއް ގެންނަނީ

މާލެއިން ބޭރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުކުޅުވަޅު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި ދުރުހެލިވެގެން ބައިސްކަލެއް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ވަކި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ

އިންޑިއާގެ ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޙާއްސަ އެކްސްޕޯއެއް މާލޭގައި ބާއްވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 111 112