މާރސް ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އަޔަނުދިނުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަރސްކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބޭނުން ޖުލައި މަހު ފަށަނީ

އާއިލީ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

17 ސަރަހައްދަކުން ސްޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ހިދުމަތް 1280 މީހުންނަށް

ދުންފަތުގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ސެމިނަރއެއް

ގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީއެއް ހުޅުވައިފި

އެސްޓިއޯއިން ގެނައި އެމްބިއުލާންސްތައް ރާއްޖޭގެ 4 ސަަރަހައްދަކަށް

ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ އަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދެފި

1 2 ... 417 418 419 420 421 422 423 ... 428 429