އާކުގެ "ހީލް" ކެމްޕެއިން ގެ ޓީޗަރުންގެ ރިސޯސް ފޮތް ނެރެފި

ކާބޯތަކެތިން ފެތުރޭ ބަލިތަކުގެ އަސަރު އިޤްތިސާދަށާއި މުޖުތަމައަށް

އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އޯފިޑަށާއި،ސައުދީއަށް

"އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށްޓަކައި އެއްރުފިޔާ' ގެނަމުގައި ކެންޕެއިނެއް

ރާއްޖެއިން ބޯންމެރޯ އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

އިންފެކްޝަންފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް

މެޑިކަލް އޮފިސަރަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭނީ އިމްތިހާނުން ފާސްވުމުން.

ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސެންސިންގ އެގްޒޭމް ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ

ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގައި ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރ ނެތް މައްސަލައަށް ހައްލެއް