ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު

ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލަންސްގެ ޚިދުމަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ

ސިއްޙީ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކާއިއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެއްވިއުގަ އަކުން ގުޅާލުމާބެހޭ، ބ.އަތޮޅު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

މިއަހަރު ޑެންގީގެ ކޭސްތައް އިތުރު - އެޗްޕީއޭ

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑެންގީ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު- އެޗްޕީއޭ

ސްޕެޝަލިސްޓް 40 ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުން މުހިންމު - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

އެމްއެންޑީއެފުގެ އެހީގައި ފުވައްމުލަކުން މާލެއަށް ބަލިމީހަކު ގެނެސްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 109 110