ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަޢުދީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

"ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ"ގެ 4ވަނަ ގްލޯބަލް މިނިސްޓީރިއަލް ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ހިތުގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށަނީ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ކަށީގެ އެކި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުން މުހިންމު- ޑރ.މުޒުނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ

އޭޕްރީލް މަހު މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިޔެވުން ފަށަނީ

ބޯންމެރޯ ހަދާ 5 ކުދިންނާ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑެންގީއާއި ޗިކަންގުންޔާގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކުރާ އަދަދު މަދުވެއްޖެ- ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 100 101