ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ހޭދަ 60 އިންސައްތަ އިތުރުކުރަނީ

ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހިކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ- ނާއިބް ރައީސް

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ވެގެންދާނެ - އެކްޓިން ސީއީއޯ

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްސް ނާއިބު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤައުމީ ވެކްސިން ތާވަލަށް ވެކްސިނެއް އިތުރުކޮށްފި

ބޭރަށްހިންގުމާއި ޑެންގީހުން ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުގަނޑަށް ފަސްއަޅަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 93 94