ކާނާލިބޭ ގަސް ރަށްރަށުގައި އާލާކުރުމަށް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެމަހު އާއްމު ރޯގާތައް ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކުރި އަދަދު މަދުވެއްޖެ

ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓު ހެދުމުގެ ހުއްދަ މެޑްޓެކްއަށް ދީފި

ހަތަރު ރަށަކުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރޭ، ފަރުވާ ދެވޭނީ އޭރުން: ފަޒްނާ

ކޯވިޑް-19 ވައިގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑީ ވައި ދައުރު ނުވާގޮތަށް ހުންނަ ބަންދު ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި

ކޯވިޑް-19 : ފިޔަވަތިން ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު - ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

ކޯވިޑް-19 : އެންޓިޖެން ޓެސްޓް ހެދޭނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި - އެޗް.ޕީ.އޭ

ސީ.ވީ.އެފްގެ ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރަކަށް ރައީސް ނަޝީދު އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް - މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 238 239