ކޯވިޑް-19 : 13 ރަށަކާއި 8 ރިޒޯޓަކުން މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްތައް ފެނިފައިވޭ - އެޗް.ޕީ.އޭ

ކޯވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނިކޮށް ފިލި ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

1

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އާއްމު ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން 246 ތަނެއް ބަންދުކުރަންޖެހުނު: އެޗް.އީ.އޯ.ސީ

ކޯވިޑް-19 : މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު 278 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފައި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 129 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 37 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފުރަބަންދުގައިވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިތުރު ބަޔަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރައިފި

ކޯވިޑް-19 : 240 ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް، 15 ތަނެއް ބަންދު!

ފާއިތުވި 50 އަހަރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންނާއި ޕަބްލިކް ހެލްތު ޑީޖީއިންނާ މަޖިލީހުން ބައްދަލުކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 214 215