ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާއިރު އިންޒާރު ނުހިމަނާނަމަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ފިޔަވަޅުއަޅާނެ

ދުވަސް ނުފުރާ ކުދިން ވިހެއުމާއި ބަނޑަށް ކުދިން މަރުވުމުގައި މާޙައުލުގެ ތަޢައްޔަރުކަން ބޮޑުދައުރެއް އަދާކުރޭ

ހަކުރު ބައްޔަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ޚާއްސަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންފޮސްފި

ދެ ކުދިން މަރުވީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން - އައިޖީއެމްއެޗް

ސިއްޙީދާއިރާއިން، އަންނަ އަހަރުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެ - ހެލްތު މިނިސްޓަރ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމްގައި 300އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ހަކުރުބައްޔަށް ޓެސްޓުކޮށްފި

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް މަދުކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައި

މިހާތަނަށް ޑެންގީގެ 4500 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފި - އެޗް.ޕީ.އޭ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފިޒިއޮތެރަޕީ ހައްދާ - އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 128 129