ކޯވިޑް ދިފާޢު: 10،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : 138 ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވި ޖުމުލަ ޢަދަދު 22،000އިން މައްޗަށް

މުޅި ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ލޮޅުން އެރިއިރު، އަތޮޅުތަކުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ރައީސްގެ ޝުކުރު

ޞިއްޙަތު ދުވަސް 2021 - އިންސާފުވެރި ދުޅަހެޔޮ ދުނިޔެއެއް ބިނާކުރުން

12 ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު : 7،900 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހޭނެ - އެޗް.ޕީ.އޭ

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 145 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ ޢަދަދު 25،000 އިން މައްޗަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 278 279