ކޯވިޑް-19 : ޢަދަދުތައް މައްޗަށް، މިއަދު 59 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހައްދައިދިނުމުގެ ޙިދުމަތް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 50 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޢަދަދުތައް މައްޗަަށް!

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް 73 އަހަރު، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާއެކު ބޮޑު އިންގިލާބެއް

ކޯވިޑް-19 : ބިޔާދޫ ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 53އަށް

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 25 މީހުން، ރަނގަޅުވީ 29 މީހުން

ބ.އަތޮޅަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް މިދިޔަ އަހަރު ދިޔައީ 2616، ޕޮޒިޓިވްވީ 41

ކޯވިޑް-19 : މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރަން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : ކައިވެނި ކްލަސްޓަރއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 90 އިން މައްޗަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 256 257