ސިއްޙީދާއިރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކަށް ހަދާނަން - އަމީން

ސިއްޙީދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ޚިދުމަތައް އިސްކަން ދިނުން މުހިއްމު-މިނިސްޓަރ

ލ.އަތޮޅުގެ ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަފި

ހައްދުންމަތީގެ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އެ އަތޮޅަށް

"ޝިކާވަތި" - އާސަންދައަށް ސުވާލާއި ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފަސޭހަ ނިޒާމެއް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރަން ޝޯޓްލިސްޓު ކުރި ބައެއް މީހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ޓްރީޓޮޕްގައި ކުރަނީ

އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރްއައި މެޝީން އައްޑުއަށް

ދެ ރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަދާ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ޑިޒައިން ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ތެލެސީމިއާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް މަހަކު 12 ހާސް ރުފިޔާ ދަޢުލަތުން ހޭދަކުރޭ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 114 115