ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ކެންސަރާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް"މަސައްކަތް ނިންމައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ކޮމެޓީގެ 72 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

91.9% ދަރިވަރުން އެޗް.ޕީ.ވީ ވެކްސިން ޖަހައިފި

ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި - ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާތަނެއް އެއް ވިޔުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަނީ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ އާދަ މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލާ ނަމޫނާ ދައްކަންޖެހޭ - އަމީން

އެންސްޕާގެ ހިންގުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 120 121