ރާއްޖެއަށް އަލަށް ގެންނަ އެމްބިއުލެންސްތައް މިމަސްތެރޭ ގެންނަނީ

ކެންސަރާމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކެއް ދަމަނަވެށީގައި

ކެންސަރު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް

ސިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޗައިނާއާއި ލިތުއޭނިއާއިން އެހީވަނީ

އައްޑޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއް ތިއޭޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި މެޓާރނިޓީ ހޯމްގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

މިއަހަރު، 3 ރަށެއްގައި އަލަށް ސިއްހީ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރަނީ

18 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި- މިނިސްޓްރީ