ޝައުފާ ހުސައިން

172 ލިޔުން

އައިޓީބީގައި ދިވެހިމެނޫ :ހާލުފޮޅިއަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް

އައިޓީބީ ފެއަރގެ ގާލާ ނައިޓް ބާއްވާ ހޯލު ތައްޔާރު ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހަލާކުވެފައިވާ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރަނީ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އައްޑޫސިޓީގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ވަށަފަރުގެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ކަރަންޓް ބިލްކުރެވޭ ރޭޓަށް ގެންނެވި ބަދަލު ހާމަކުރައްވައިފި

ފޭދޫ ބިން ހިއްކުން ފެށުމަށްޓަކައި ބަންޑުއަލް ޖަހަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން އިތުރު 7 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ބްރިޖް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެންނަ ފުރަތަމަ ބޯޓް އަތުވެއްޖެ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު މާދަމާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ

އައިޓީބީ ފެއާރގައި ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާބްލް ޖަހާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އެމްއާރުޑީސީން މެޝިނަރީޒަށް އޯޑަރު ދީފި

އިތުރު 7 ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އެންމެ އަވަހަށް ދެން ނިމޭނީ ވިލުފުށި އަދި ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން

އެމްޑީޕީން މިއަދު ބާއްވަން އޮތް އެއްވުން ނުބާއްވަން އެދެފި

ޤައިދީންގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ހަދަން ފަށައިފި

މާވަރުލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލީ މަސައްކަތް ނުކުރެވުމުން

ރާއްޖޭގައި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ މައިންގެ އަދަދު ދަށް

މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9