ބުޝްރާ ވަހީދު މުހައްމަދު

80 ލިޔުން

ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ އަަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ސިވިލް ސާރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޚާނުގެ 3ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

14 ގައިދީއަކު އެސްއެސްސީ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ހުންއައިސްގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުން ޒިކާއަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

އަދަބީ ޢީދު މިއަހަރު ބާއްވާނީ ޅ. ނައިފަރުގައި

ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް އެޅޭ- ޒަމީރު

މައްކާ ކައިރީގައި ރާއްޖޭގެ ޙައްޖު މިޝަންއެއް ޤާއިމްކޮށްފި

ޙައްޖާޖީންނަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިފި

މުދަލުގެ ޒަކާތް އަންނަމަހުގެ ތެރޭގައި ބައްސަވަން ފަށްޓަވާނެ

ޙައްޖަށް ފައިސާދެއްކި ފަރާތްތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަނީ

'އުރީދޫ ސްމާރޓް ކެމްޕަސް' މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފި

ބަންގިއާއި ޤަމަތާދެމެދު ހޭދަކުރަން އެންގީ ކުރީގެވެސް މިންގަނޑު

މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ސީއެސްސީއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުގެ އެޕްލިކޭޝަން ދޫކުރަނީ

ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ސިފައިންނަށް ފްލެޓް އެޅުމަށް ސައުދީން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ މައްސަލަ ކޯޓަށް!

ޕްރިންސިޕަލްސް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައިފި

އައިޑީބީގެ 50 ސްކޮލާޝިޕްގެ ފުރުޞަތު !

ސީއެސްޓީއައިގެ އެކަޑެމިކް އަހަރު ފަށައިފި

« 1 2 3 4