އަލީ އާދަމް

201 ލިޔުން

ސަރުކާރު އިޞްލާޙު ކުރުމަކީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމެއް ނޫން : ޑރ. ޝަހީމް

"ވަކިން ލޯބިން" ފުރަތަމަ ދައްކާލުންވެސް ވަރަށް ލޯބި

އެއަރޕޯޓްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަޙައްދީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރައްވަން ފައްޓަވަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު

"ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ"

ގަދަ 6 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް އެސްއެމްއެސް ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ވަންދޫއިން ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އިންވެސްޓަރުންނަށް މިހާރު އެނގޭނެ

ފުރަތަމަ އިންޑިއަން އައިޑަލްވެސް ފޮނަދޫގައި !

ޢީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ކިއްސަރު ފެއަރ އދ. މަހިބަދޫގައި ފަށައިފި

ހޮޓެލްއޭޝިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު 2016

ކުރު މުއްދަތެއްގައި ޓެކްސް ނިޒާމުގެ ގިނަކަންކަން ހާސިލްކުރެވިއްޖެ

ކަނޑުއުޅަނދު އިންޝުއަރކުރުން އެލައިޑްއާ ހަވާލުކޮށްފި

"ބިދޭސީ ނޫސްވެރިން ދާއިމީކޮށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ"

"މޯލްޑިވްސް ޓީވީ" ޑިސެމްބަރ މަހު ލޯންޗްކުރަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މާލީ އިދާރާތައް ހުޅުވާނެ

ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރު ވިއްކާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11