ޟަރީފާ އަޙްމަދު

722 ލިޔުން

11 ހާސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ 1000 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން!

ކޯވިޑް-19 : ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތަށް އަވަހަށް ރަޖިސްޓަރކުރޭ

ތޮއްޖެހިގެން ތަކެތި ގަންނަން ނުދޭ - ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ

ސަމާލުވޭ! ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އެބަ އިތުރުވޭ

އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮކޮށްފި

ގޭގައި ތިބެގެން ވިޔަފާރިކޮށްލުމަށް އެސްޓީއޯގެ "eSTOre.mv"

ކޯވިޑް-19 : ވަޒީފާއާ ބެހޭ 1159 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓްގައި ބެންކޮކަށް ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީތަކުން މީހުން ފޭބުމުގައި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ މަސް ގަނޑުކޮށް، ފަހަށް ރައްކާކުރުމަށް- އެންސިސް

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދާމާ ފަށާނެ

ބަންގްލަދެޝް މަސައްކަތު މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1362 މީހުން

ދަނޑު ގޮވާންކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 44 ރަށަކުން ހިލޭ ބިން ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތިބި 205 ދިވެއްސަކު މާލެ ގެނެސްފި

ކޯވިޑް-19 : ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރަން އެންގި އެންގުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ފުރަތަމަ ބަލި މީހާ ފެނުނުތާ 100 ދުވަސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް

އިންޑިއާގައި ތިބި 144 ދިވެހި އާއިލާއަކަށް މާދަމާ ތަކެތި ފޮނުވަނީ

މަރުޙޫމް ނުއުމާނުގެ މައްޗަށް ހިތަދޫގެ 4 މިސްކިތެއްގައި ޣައިބަށް ކަށުނަމާދުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓްގައި ބެންކޮކުން 11 ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37