ޟަރީފާ އަޙްމަދު

532 ލިޔުން

ޒުވާނުންގެ މަސް ދަތުރު - 300 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްބޭނި

ވެލާ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 20 ހާސް ރުފިޔާ!

އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އައި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނަރ 3000 ފަތުރުވެރިންނާއެކު މާލެ އަތުވެއްޖެ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި

މަރާމާތަށްފަހު ގިލިލަންކަންފުށި ހުޅުވައިފި

ސަފާރީތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ އެއް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމުން - ކަސްޓަމްސް

އެއަރޕޯޓާއެކު މާފަރުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްސަ ސެންޓަރުތަކެއް ޤާއިމްކުރަނީ

މަސައްކަތެއް ނުހިންގާ ސަރުކާރުގެ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަނީ

މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ސީ-ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަނީ

ރާއްޖެއަށް އިތުރު އެއަރޕޯޓްތައް ބޭނުންވޭ - އަސްލަމް

މޯލްޑިވިއަންއިން މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ 3 އަތޮޅަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ނ އަތޮޅާއި ރ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ މިއަދު ޅ އަތޮޅަށް

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަމަހު 53 މިލިއަން ރުފިޔާ

އޮކްޓޯބަރުމަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓު 0.28 އިންސައްތަ މައްޗަށް

ސުއިއްޕެއް ފެނިގެން "ފިޒީ އެޕަލް ޑްރިންކް" ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯރަމް އޮފް ސައުތު އޭޝިއާ، ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ކޫއްޑޫއަށް ފަށަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27