ޟަރީފާ އަޙްމަދު

379 ލިޔުން

ދޯންޏަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސް ކަނޑަށް އުކާލާ ވީޑިއޯއަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން

ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ޝަރަފުވެރި 3 އެވޯޑެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

ކަރަންޓުގެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން، އިތުރު ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރިކުރަން ގަސްތުކުރަން - ސްޓެލްކޯ

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯއަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 110 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގެ 60 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިން - އަލީ ވަހީދު

ހިތްގައިމު ކްރޮސްރޯޑްސް - އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ތައްޔާރުވެފައި

ލޯކަލް އައިލެންޑް ޓުއަރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އިޓަލީގެ ވަފުދެެއް ރާއްޖެއަށް

ރެމިޓަންސް ޓެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ފައްޔާޟް

ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވެސް ދެން އެންމެ ގިނަވެގެން އެތެރެކުރެވޭނީ 150،000 މަސައްކަތުމީހުން - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެސްޓީއޯއިން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ސިންގަޕޯރ އެއަލައިންސްގެ ބޮއިންގ 787 ޑްރީމްލައިނަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއަރ 2019 ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު- އެމްއެމްޕީއާރުސީ

ސްޕޯޓްސް ޓޫރިޒަމް، ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް އަދި މައިސް ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ޝެފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސްއިން ކެއްކުމުގެ މާސްޓަރ ކްލާހެއް ބާއްވަނީ

ލިމްކޮކްވިންގ ޔުނިވަރސިޓީން ރާއްޖޭގެ 10 ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބިލުގެ ތަފްސީލްތައް ޤަވާއިދުތަކުގައި ހިމަނާނަން- މިނިސްޓްރީ

ހޮޓެލް އޭޝިޔާ އެގްޒިބިޝަން އޮކްޓޫބަރުމަހު

މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން ހުއްދަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެން- ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19