މިންނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް

350 ލިޔުން

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ނައިޓްމާކެޓް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑުޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ވައިގޮޅީގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

އެމްޕީއެލްއަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކުއިޕްމަންޓް ގެނެސްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީކުރުން މަދުވެއްޖެ

ވިއްސާރަވެ ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެދުރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފި

ދޮގު ޙަބަރު ފެތުރުމާ ދެކޮޅަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ސިފައިން ފެށީ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވުނު ފަތިސްނަމާދާއެކު

ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރޯވެގެން ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ: ގެއްލުން ޖުމުލަ 36.1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ 23 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ - އެޗްއާރުސީއެމް

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޑްރިލް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރާއްޖެ ސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާއި ދުރަށް ދަތުރުކުރަން ފަށައިފި

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް އެއްފެންވަރަކަށް ގެންދިއުމަކީ އަމާޒެއް - މިނިސްޓަރ އަމީން

އިންސާނީ މުޖުތަމަޢެއްގެ މައިބަދައަކީ ޒުވާނުން - މިނިސްޓަރ އިމްރާން

މަރުވެފައިވާ ދެމީހެއްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންއައި ކެފޭގެ ހުއްދަ ބާޠިލު ކޮށްފި

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ސްޓިކާ ޖެހި އުޅަނދުތަކުގެ ޢަދަދު ދަށަށް!

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމަށް ބާއްވާ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 18