މިންނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް

299 ލިޔުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއަކީ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއި ކުށްތައް އިތުރުވާ ސަބަބެއް- ޝިދާތާ

ހަތަރުވަނަ ކެރިއަރ އެކްސްޕޮލޮރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި

ކެންސަރަށްދެވޭ ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ރީޖަނަލް ކެންސަރ ސެންޓަރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނަށް އައިސީޓީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނޫސްވެރިންނަށް އެވޯޑު ދީފި

4 ބޭފުޅަކަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޝަރަފުގެ ގަލަން އަރުވައިފި

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ރެކްރޫޓް ކުރާ "މާސްޓާ" ޑީޕޯޓު ކޮށްލައިފި!

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވި މީހުންނަށް ޖަވާބު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

"ނިރުބަވެރި ފިކުރުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް" ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަށް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް އައި.ޓީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ޑަޔަލަސިސް ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

މަގުމަތިން ހިމާޔަތްދިން ކުއްޖާ ވަނީ ބެލެނިވެރިންނާ ހަވާލުކޮށްފަ- ފުލުހުން

އެއްގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފޭރުމުގެ ދެމައްސަލަ!

ށ.އަތޮޅުގެ ސިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް "އައުޓް ރީޗް" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިޓީ ސަމިޓް ބެއިޖިންގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ތިލަދުންމަތީގެ ދެރަށެއްގެ ސިއްޙީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ދެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯއިން ސްމާޓް މީޓަރު ތަޢާރަފުކުރަނީ

އަދިވެސް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވިފައެއް ނުވޭ - ސްޓެލްކޯ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15