މިންނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް

224 ލިޔުން

އެމްއެންޑީއެފާއި ޖަޕާން މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސް ފޯސް ގުޅިގެން ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ތިންވަނަ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ވައިގަދަވެ ދިމާވެދާނެ ހާދިސާއަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސީން ގޮވާލައިފި

އެބޯލާގެ ކަންކަން ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިން - އެޗްޕީއޭ

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޖުޒާމު ބަލި ނެތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ފްރޭމްވޯކް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދިހަ ރަށަކަށް އައު ޖަނަރޭޓަރ ފޮނުވައިފި

ބަވަތިގެ ޓްރެއިލަރ ވަރަށް ކަމުދޭ

ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލަށް އާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ކުރިއަށްދާ ތަމްރީނުގައި ބަޑިޖެހުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްދާނެ- އެމްއެންޑީއެފް

ޤައުމު އާރާސްތު ކުރުމުގައި މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަހާއި ސަގާފަތައް ދެރަވާނެކަމެއް ނުކުރާނަން – ޑރ.އިބްރާހީމް ޙަސަން

އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގައި ތެރަޕިއުޓިކް ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެންސްޕާއިން ފައިސާގެ އެހީ ދީފި

"ކަލާފާނު"ގެ 30 ގަޑިއިރުގެ ދުވުމުގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ގެއަކަށް ވަދެ އަނިޔާކުރި ފުލުހުން ވަގުތުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، ތަހުޤީޤު ކުރަނީ

30 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން 30 ގަޑިއިރުގެ ދުވުމެއް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް އެމް.ޔޫ މަނިކު ފައުންޑޭޝަނުން އެހީތެރިވަނީ

ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް އިތުރުކުރާ 4 ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

މެއިމަހު، އެންމެގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ގިގަބިޓް ސްޕީޑްގެ އިންޓަނެޓް ތަޢާރަފްކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12