މިންނާ ޢަބްދުލްޙަކީމް

355 ލިޔުން

6 ރަށެއްގެ މަގުހެދުމަށް ސާރވޭ، ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ ހެދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވީ އާއިލާތަކަށް 8 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ އެހީ

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

މާފުށީގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ނައިޓްމާކެޓް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑުޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ޗެކް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ވައިގޮޅީގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

އެމްޕީއެލްއަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކުއިޕްމަންޓް ގެނެސްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީކުރުން މަދުވެއްޖެ

ވިއްސާރަވެ ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެދުރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ރީނދޫ އެލަރޓް ނެރެފި

ދޮގު ޙަބަރު ފެތުރުމާ ދެކޮޅަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީން ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ސިފައިން ފެށީ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރެވުނު ފަތިސްނަމާދާއެކު

ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރޯވެގެން ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ: ގެއްލުން ޖުމުލަ 36.1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާގެ 23 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ - އެޗްއާރުސީއެމް

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޑްރިލް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ރާއްޖެ ސަރަޙައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާއި ދުރަށް ދަތުރުކުރަން ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 18