ސްކޫލްތަކުގައި ޤުރުއާން ޚަތިމުކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް އަޅާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގި ފުރަތަމަ ކޯސް ނިމިއްޖެ

އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ޚާޢްސަ ފޮތްތަކެއް ނެރެފި

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ޘަޤާފީ ދަތުރެއް ކުރަނީ

ހައްޖު ކޯފަރޭޝަނުން އުމްރާގެ ދަތުރުތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްޕީއެލް އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މިއަހަރު 52 މިސްކިތް ޤާއިމްކުރަނީ

1 2 ... 86 87 88 89 90 91 92 ... 102 103