15 ޖަމާޢަތްތެރިއަކަށް ޖަމާޢަތްތެރިކަމުގެ ހުއްދަ ދެއްވައިފި

"ރޯދައިގެ އިރުޝާދު"ގެ ނަމުގައި މޯބައިލް އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޑރ. ޒާކިރު ނައިކަށް ސަޢޫދީގެ ރަށްވެހިކަން ދެއްވައިފި

ތުރުކީގައި އޮންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް 6 ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަދެއްވައިފި

ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް މިފަހަރުވެސް ފަޞޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް

ރަތަފަންދޫގައި ސަރުކާރުން ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ގުރައިދޫގައި ހުޅުވައިފި

ތ.އަތޮޅުގެ 3 ރަށެއްގައި މުޞްޙަފް މާލްދީފް ބަހަން ފަށްޓަވައިފި

1 2 ... 84 85 86 87 88 89 90 ... 117 118