ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީވުމަކީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބަލަދުވެރިންގެ ޒިންމާއެއް

އިހަވަންދޫގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ މިއަދު ބަހަން ފަށާނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

7 މަހަށްފަހު ޙަރަމުފުޅު އުމްރާއަށް ހުޅުވާލައިފި

އުމްރާއަށް ހުއްދަދޭނީ އެ ޤައުމެއްގެ ކޯވިޑްގެ ހާލަތައް ބެލުމަށްފަހު- ސައުދީ

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ފުރަތަމަ 5 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ 72 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ޑރ.ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރުމަހު ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 67 68