މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން މީރާއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ދ. މީދޫ އާއި ލ. މާބައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން

ޑރ. ފަތުހީ ޙަސަން މަލްކަވީގެ ލެކްޗަރެއް ބާއްވައިފި

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

ކުނބުރުދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހު ނިމޭނެ

ދީނީ ފަތުވާ ދިނުމަށް ޚާއްސަ މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށް ހުށައަޅައިފި

ޤަތަރު ކޮންފަރެންސްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ތަޤްރީރުކުރައްވައިފި

މުސާރައިން ކެނޑޭގޮތަށް ހައްޖަށްދެވޭ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޢުލޫމާތުދިނުން

ސްކޫލްތަކުގައި ޤުރުއާން ޚަތިމުކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ފަށައިފި

1 2 ... 89 90 91 92 93 94 95 ... 106 107