ޑރ. ޒާކިރު ނައިކަށް ސަޢޫދީގެ ރަށްވެހިކަން ދެއްވައިފި

ތުރުކީގައި އޮންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް 6 ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަދެއްވައިފި

ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް މިފަހަރުވެސް ފަޞޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް

ރަތަފަންދޫގައި ސަރުކާރުން ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތް ހުޅުއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ގުރައިދޫގައި ހުޅުވައިފި

ތ.އަތޮޅުގެ 3 ރަށެއްގައި މުޞްޙަފް މާލްދީފް ބަހަން ފަށްޓަވައިފި

މައްކާއަށް ދިޔަ އިމާމުންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް، ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފި

ބޭރުން ޙާފިޡުން ގެނައުމާބެހޭ އުޞޫލު ޢާއްމުކުރައްވައިފި

1 2 ... 83 84 85 86 87 88 89 ... 116 117