ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިރޭ ފަތިހު ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ

ފިތި ބާރުވެ 717 ހައްޖާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މުސްލިމުން ނިކަމެތިވަނީ ﷲ އަށް ކިޔަމަންގަތުމާ ދުރުހެލިވަމުންދާތީ

މުސްލިމުން ބައިބައިނުވެ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެންޖެހޭ

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ހައްޖު ދުވަސް

ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެހި ހައްޖާޖީއަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަދީނާގެ ޤުރުއާން ޗާޕްޚާނާ: ހުއްޓުމެއްނެތް މާތް މަސައްކަތެއް

4400 ޑޮކްޓަރުން ޙައްޖު ދުވަހު ޙައްޖާޖީންނަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދެނީ

ކަމެއްދިމާވާހިނދު ފުރަތަމަވެސް ﷲގެ މަދަދަށް އެދެންޖެހޭ- ޔާސްމިން

1 2 ... 83 84 85 86 87 88 89 ... 95 96