އަލިފުޅުތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން ކަނޑިތީމުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި

"މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ"

2016 - ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 863 އަހަރު

ރާއްޖެ އިސްލާމްވިދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ކައުންޓްޑައުން ފެށިއްޖެ

އިމާމުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އައްޑޫސިޓީގައި ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަޤީރުންނަށް މުދަލު ޒަކާތް ބައްސަވަން ފަށްޓަވައިފި

ދިވެހި އިމާމުން ތަމްރީނުކުރުމަށް މައްކާއަށް ފޮނުވަނީ

1 2 ... 88 89 90 91 92 93 94 ... 118 119