ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކޯވިޑްގެ ޙާލަތުގައި ދިވެހިންނަށް ޢުމްރާއަށް ދެވޭނެ ޚާއްސަ އުސޫލެއް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި

މުދަލާއި ފައިސާގެ ވާދަވެރިކަމުގައި ޖެހިލުމެއްނެތި މީހުންގެ ފުރާނައަށްވެސް ގެއްލުންދޭ - ޚުޠުބާ

އުފާވެރި ހަބަރެއް، އަންނަ މާރިޗުން ފެށިގެން ސައުދީ ހުޅުވާލަނީ

ޙައްޖުވެރިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނެއް ހަދަނީ

ނަމާދަކީ އިސްލާމްކަމާއި ކާފިރުކަން ވަކިކޮށްދޭ އިން - ޚުޠުބާ

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް- މިނިސްޓްރީ

ވަރޗުއަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް 343 ބައިވެރިން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 72 73