ރާއްޖެއިން ޢުމުރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

12 އަހަރުގައި ޙާފިޡަކަށް 22 އަހަރުގައި އެންމެ މާތް މިސްކިތުގެ ބޮޑު އިމާމް

ގެފުޅު ޒަމްޒަމާއި ފިނިފެނާއި އަތަރުން ދޮވުން

ނުބައި ޢަމަލުތަކުން ދުރުވެ ތިބުމަށް އައު އަހަރާއިއެކު އަޒުމު ކަނޑައެޅުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާއިފި

ނަބަވީ މިސްކިތުގައި އަލުން ކާޕެޓް އަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ތަފާތު ޙައްޖު: ޙައްޖުވެރިއެއްގެ ނަޒަރުން

1

ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ކިޔަވާ ޚަތިމްތަކުގައި އެވަނީ މީހެއްގެ އަތުލިޔުންކަން އެގޭތަ؟

11

ހާލަތު ގޯސްވާނަމަ މިސްކިތައް ދިއުމުގައި ބައެއް ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރަން ވިސްނަނީ

ޤަވައިދާ ހިލާފަށް ޙައްޖުވާން މަސައްކަތްކުރިި މީހުންގެ އަދަދު 2000 މައްޗަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 67 68