ބާރު ސްޕީޑުގައި ދިޔަ ކާރެއް ޙަރަމްފުޅު ދޮރަށް

ރަބީޢުލް އައްވަލް، އިސްލާމީ އުންމަތަށްއައި ރަބީޢު

ޙަރަމް ހުޅުވާލިފަހުން އުމްރާވި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް

ޠަލާލް އަލް ޖެރީއިން ރާއްޖެއަށް ދިހަ ހާސް މުޞްޙަފް ހަދިޔާކޮށްފި

އދ. ދަނގެތީގައި ބިނާކުރާ އައު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖެނުއަރީމަހަށް ނިންމަނީ

ޙަރަމްފުޅާއި ރައުޟާ ހުޅުވާލުމުން އުފަލުގެ ކަރުނަ

ހުރިހާ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަކީ ޑިގްރީ ލެވެލަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް - މިނިސްޓަރ ޒާހިރު

7 މަހަށްފަހު އާއްމުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލުމުން އެތައް ބަޔަކު މިސްކިތައް

ފުރަތަމަ 13 ދުވަހު 75 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުމްރާވި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 70 71