އިސްލާމް ދީނާ މީސްތަކުން ދުރުހެލިވުމުގެ އެއްސަބަބަކީ މީސްތަކުންނާމެދު ޢަމަލްތައް ބެހެއްޓޭ ގޮތުން : މުފްތީ މެންކް

މުފްތީ މެންކު އާއިއެކު ޒުވާނުންނާއި އިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ - ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

މަތިމަރަދޫގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކެއްގައި ކޭތަ ނަމާދުކުރަނީ

ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި 3 ޢިލްމުވެރިއަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓައިފި

ޒުވާނުންނަކީ ދީނީ ގޮތުން ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ވަނީ ނިމިފައި - ޔުމްނާ

ބްރައިލް އަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔެވުމުގެ ހުނަރު ދިރުވާ އާލާ ކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޒާހިރު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 62 63