ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

ކުނބުރުދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހު ނިމޭނެ

ދީނީ ފަތުވާ ދިނުމަށް ޚާއްސަ މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށް ހުށައަޅައިފި

ޤަތަރު ކޮންފަރެންސްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ތަޤްރީރުކުރައްވައިފި

މުސާރައިން ކެނޑޭގޮތަށް ހައްޖަށްދެވޭ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޢުލޫމާތުދިނުން

ސްކޫލްތަކުގައި ޤުރުއާން ޚަތިމުކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް އަޅާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގި ފުރަތަމަ ކޯސް ނިމިއްޖެ

އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ޚާޢްސަ ފޮތްތަކެއް ނެރެފި

1 2 ... 85 86 87 88 89 90 91 ... 102 103