މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ތޮއްޑޫގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ރޯދަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ

ރޯދައަށް ތަޔާރުވުމަށް ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ބޮޑު މިސްކިތް މަރާމާތަށްފަހު، ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވަނީ

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ޙައްޖު ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރަނީ

ފަލާޙް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖައްދާ %95 މީހުން ދަނީ އަލަށް

ޙައްޖު ސްކީމްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެ

1 2 ... 87 88 89 90 91 92 93 ... 106 107