އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި.

އެމްޑީޕީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އަތޮޅާއި ރަށުންކައުންސިލްތަކުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީތަކަށް

ބިދޭސީންނާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ވިޔަފާރި ނުކުރެވޭ މާއްދާ

މިހާތަނަށް 16 ފަރާތަކުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިވޭ- އީސީ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންކަމަށް ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޛު

މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށައަޅަފި

އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ފެނިގެންދިޔައީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި މިސާލެއް- މަސީހް

ސަގަރު ނާސިރު މިނިވަން ވެއްޖެ

1 2 ... 820 821 822 823 824 825 826 ... 901 902