ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ 15 ބުރީގެ ޓަވަރު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ޔޫއެންޑީޕީ "ފިލްމް ފޯރ ޗޭންޖް 2018"ގެ ބައިވެރިން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ޕީޕަލްސް އެޑިޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢު: އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ހަމައެކަނި ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުން

ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފުރުޞަތު އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

އިރުއޮއްސުމާއި ހަމައަށް ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް 1089 ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި

މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ މަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓްތައް ޖައްސާނެ - މިނިސްޓަރ ޒަމީރު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 2 ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ފަށަން ޖެހިފައި

ޖާބިރުގެ ޔޮޓް ޓުއާސްއިން 29 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދަޢުލަތަށް ދައްކަން ޖެހިއްޖެ