ދުވާފަރާއި، ވިލުފުށީގެ ގެތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އަންގައިފި

ޕީޖީ އޮފީހުގެ އިތުރު ދެ ގޮފި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ

ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނު ދޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅަނީ

މާލޭގައި އުސްކޮށް އިމާރާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ޤަވާއިދު އިއުލާންކުރަނީ

ނައިބްރައީސް އާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ވަފުދެއް ސައުދީއަށް

"ކްލަބްމެޑް ފިނޮޅު ވިލާސް" ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ކޮންސެޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 60މިލިޔަން ގުޅިފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓަށް

އެސް.ޓީ.އޯއިން ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ

އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި ސުކޫލެއް ޤައިމްކުރަނީ