ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މެންބަރު ސަލީމާއި ޝުޖާޢުގެ ތާޢީދު ޕީޕީއެމް މުސްތަޝާރަށް

"މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު"

ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ނިހާން، ނައިބަކަށް އާމިރު

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ޓްރަމްޕް އިންތިޚާބުވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިންމަވާލައްވާނީ އަރަނި ބަޖެޓަކުން

މަސީޙްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފެއިލްކޮލާނެ - ނިހާން

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 4 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފި