"ދިނީ އިލްމު ފެތުރުމުގައި މެލޭޝިޔާއަކީ މުހިއްމު ބައިވެރިއެއް"

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ކުރިއަށްއޮތް 24 ގަޑިއިރު ވިއްސާރަކުރާނެ - މެޓް

ޚިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ކުދިންގެ ގާތަށް ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން!

ބިދޭސީންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތައް ލިބެންޖެހޭ - އެޗްއާރސީއެމް

"މަސްވެރިންނަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވިއްޖެ"

މިއަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ދުބާއީގައި ފަށައިފި

"ޗައިނާގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމުތަކުގެ ގުޅުން ހީނަރެއްނުވާނެ"