ރައީސް ދެވަނަ ދައުރެއްގައި އިސްދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރު އަޅާދޭނަން- ސަޢީދު

އިދިކޮޅު މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލީ ވަކި ބައެއްގެ ވިސްނުމަށް ބިނާކޮށް- ނިހާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާ "ފައިން ފުޑްސް" ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖެ ބަދުނާމުކުރަން ކުރާ ކަންކަމުގެ ނޭދެވޭއަސަރު ކުރާނީ މުޅި ޤައުމަށް - ރައިސް

ގުނަވަންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ލިބޭނެ- ރައީސް

ބޮޑެތި ރަށްތައް ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ކުރަނީ ކުރިމަގުގައި ސިޓީތަކަކަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުމުގައި- ރައީސް

އައްޑޫސިޓީ ފޭދުއާއި، މަރަދޫ، މަރަދޫ-ފޭދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ 5 މަޝްރޫޢުއެއްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

3 ރަށަކުން ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި