"މާފަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓް އަންނަ ޖުލައިމަހު ހުޅުވާނެ"

ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމުން ތަރައްޤީއެއް ނުގެނެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވައިފި

ރައީސް، މާޅެންދޫ ބަނދަރާއި މިސްކިތް ހުޅުއްވާދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. މާޅެންދުއަށް ވަޑައިގެންފި

އައި.ވައި.ސީގެ ތެރެއިން ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރާނަން - ރަފިއްޔާ

ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޯށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

"ތަންފީޒީ މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރުނަށް ފުރުސަތުތައް އޮންނަންޖެހޭ"

ކޯޓްތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ނިންމުން މިހާރު މާއަވަސް