މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ކާޑެއް ތަޢާރަފްކުރާނަަން - ރައީސް

ބޮޑުކަންނެލި ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު ކަނޑައަޅާނަން - ރައީސް ޔާމިން

ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އޯޓީއެމް ފެއަރގައި ރާއްޖޭގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ރަޝިޔާ ބަހުން

ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ހުރިހާ ކަމެއް މިސަރުކާރުން ހައްލުކޮށް ދޭނެ - މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ނަން އައިމިނާ ތަކުރުފާނުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ.އިހަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

މާފިނޮޅު އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހަލާލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި