މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނާމެދު ކަންބޮޑުވޭ- ޑރ.ޚަލީލް

އެމްއެމްއައި، ލިމްކޮކްވިންގް އާއެކު އެމްއޯޔޫއެއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ އަސްލަކީ އިސްލާމް ދީން

"ކާބަފައިން ގެންނެވި އުޞޫލުތަކަށް އިޚްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ"

"ބޭރުގެ ފިއްތުންތަކާއި ނުފޫޒުތަކަށް މި ސަރުކާރު އޮތީ ހޭލާ"

2020ގެ ތަޢުލީމީ ހުރިހާ ލަނޑުދަޑިތަކެއް ގާތްގަނޑަކަށް ޙާޞިލްވެއްޖެ

ސިފައިންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަން ޕީ.ޕީ.އެމުން ތާޢީދުކޮށްފި

މާލީ ބަޔާނާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް އައްޑޫ ސްކޫލްތަކަށް !

އަފްރާޝީމުގެ ހަނދާނީ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި