ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ފެންނަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވޭ - އެޗްއާރުސީއެމް

ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމާއިއެކު ބަހުސްކުރެވޭ ގޮތަށް ޤަވާއިދު ބަދަލުކޮށްފި

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު

އޭއެފްޕީން ފުލުުހުންނަށް ޓެކްނިކަލް އެހީތެރިކަން

ހަތިޔާރު ބޭރުކޮށްފައިވަނީ އެކަމުގެ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ މީހެއް!

އަދީބު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

"ފައްސަތޭކަ" ލިޔުނީ އޮޅުމަކުން ނޫން- އެމްއެމްއޭ

އިމާރާތްތަކުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް!

ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަންވާނީ ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓްތައް - ދުންޔާ