5އަހަރު ތެރޭގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ 40000 ބިދޭސީން ފޮނުވާލަނީ

ސުނާމީ ގެތައް ނިންމާ 15 އާއިލާއަކަށް ގެ ހަވާލުކޮށްފި

ބަންޑާރަ ގޯތި 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށްދެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހެއް

ބޭރުގެ އެކިފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ފެންފުޅިތައް ބަހައި ހުސްކޮށްފި

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދީފި

ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމަށް އެމް.އެސް.ސީގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިއްޖެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ގެނައި އާ ޕެނަލް ބޯޑްތައް މާލެ ގެނެސްފި

ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ދައުރު ފުޅާކުރަންޖެހިފައި-

ފެނުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ރިޒާވެއް މާލޭގައި ޤާއިމުކުރަނީ