ފިލްމް "ހާދަރު" އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއަރ ކޮށްފި

އެއްވެސް ބަޣާވާތެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ- ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ހިބަޅިދޫން ހަތިޔާރު ފެނުނު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށަނީ

ފެންބޮޑުވެ ހޮޅުދޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ނިލަންދޫގައި ހައްދަވާ ޕާކުން ރަށުގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ!

ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުމެއް ލިބުނުކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވޭ

ކަނޑުދަތުރު ކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އުތުރާއި މެދުރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރުއްވައިފި

އީ-ވޯޓިން ގެ ގެއްލުމާއި ފައިދާ "ފެމްބޯސާ" ބައްދަލުވުމުން ހާމަވާނެ