މިނިސްޓަރު މުޙަންމަދު ސަޢީދުގެ ޙާލުކޮޅު ރަނގަޅު !

ވެސްޓްމިނިސްޓަރ ކައިރީ ޙަމަލާތަކެއްދީ، 4 މީހުން މަރުވެއްޖެ !

ރޯދަމަހަށް 19 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ- މިނިސްޓްރީ

މަންދޫބަކަށްވުމުގެ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައިފި

"އޭ.އައި.އައި.ބީގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީ އައު އުސްމިންތަކަކަށް ދާނެ"

ކޮރެޔާއިން ޓެސްޓުކުރި މިސައިލެއް ވައިގެ ތެރެއަށް ގޮވައިފި

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަގުއާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ފެނުގެ ދުވަސް

''ފެންފަހި'' ގެ ނަމުގައި ޤައުމީ ކެމްޕޭނެއް ފަށްޓަވައިފި

ބޭހާ، ވެކްސިން ހޯދުމަށް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯއިން ރާއްޖެއަށް އެހީވާނެ