"އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހޭ"

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރުމަށް 2 ގަޑިއިރު

ދުބާއީ ސްޕޯޓްސްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ޕީއެސްއެމްއަށް !

ރައީސް، އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤާނޫނަށް މިއަހަރު އަމަލުކުރަން ފަށަނީ

ފ.އަތޮޅު މަޝްރޫޢު ފެށްޓެވީ ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަމުގައި- ރައީސް

ޓެކްސް ނުދައްކައިގެން ދެ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފި

މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވި ޗުއްޓީ ނިމުމަކަށް ގެންނަވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްފައިފި