އޭއައިބީޑީގެ ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރުމަށް ޕީއެސްއެމުން ހުށައެޅުން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ފްލެޓްތައް އަންނަމަހު ދެނީ

ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ހަމީދުގެ ހަށިކޮޅު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

އިންޑިޔާގެ ރައީސަށް، ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ހަމީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ސީއެސްސީއަށް އާ ދެ މެންބަރަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކާއި ގުޅޭ ފޮތެއް ނެރެފި

ބެންކޮކްގައި ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާގައި ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ