ޤަވައިދާ ޚިލާފްވާ ވެހިކަލްތަކުގައި އަލުން ސްޓިކަރ ޖަހަންފަށައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުއްޤައްޔޫމް މިސްރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މަރާމާތަށްފަހު ފައްވާރު އަލުން ހުޅުވައިފި

ރޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް އުދައަރާފައެއްނުވޭ - ޑިޒާސްޓަރ

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކާއި ބާބަކިއު ސަރަހައްދު ހުޅުވުން

ރާއްޖެއިން ފެނުނީ އެމްއެޗް370ގެ ބައިތަކެއް ނޫން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ހުރިހާ ސާރވޭ އޮފިސަރުންނަށްވާނީ ފުރިހަމަ ތަމްރީނު ދެވިފަ

ވިއްސާރައިގަ ލިބުނު ގެއްލުންތައް މިދަނީ ގާތުން ބަލަމުން- ރައީސް