ކުށްވެރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުިތަކެއް ގެންނާނަން- އުމަރު

އެންމެ ފަޚުރުވެރީ ދީނާ ޤައުމަށްޓަކާ ނަފްސާއި ފުރާނަ ދޫކޮށްލެއްވި ސިފައިން

ކިޔަވަންދާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސެއް

ރ.ދުވާފަރަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏަކުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރނަރު ކަމަށް ހޮވަން ފޮނުވި ނަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އިންތިޚާބު މޮނިޓަރ އަދި އޮބްޒަރވްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފާސް ދޫކުރަން ފަށައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް

ރ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރަކު މިހާތަނަށް ހޯދި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ، މަޢާނީ ހޯދައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 3 މީހަކު ކ.ގުރައިދޫއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް